Нормативні документи

Положення про факультет

Положення про деканат

Положення про вчену раду факультету К-ПНУ

Положення про раду з науково-методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти факультету К-ПНУ

Посадові інструкції

Типова посадова інструкція декана фізико-математичного факультету

Посадова інструкція заступника декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти

Посадова інструкція заступника декана з наукової роботи

Посадова інструкція заступника декана з виховної та профорієнтаційної роботи

Посадова інструкція заступника декана з міжнародних зв’язків

Посадова інструкція старшого диспетчера деканату

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Студентське самоврядування К-ПНУ

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідації при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до Кам’янеь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти