Home | Семeрня Оксанa Микoлаївна

Семeрня Оксанa Микoлаївна

Монографії:

 1. Атаманчук П.С. Методичні основи управління навчанням фізики: монографія. / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня – Кам’я­нець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 196 с. (автором розроблені другий, третій розділи роботи та сформульовано головні теоретичні положення першого розділу разом із науковим керівником).
 2. Семерня О. М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики : монографія. / О. М. Семерня. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 376 с.

Навчально-методичний посібник:

 1. Семерня О.М. Основи кінематики (матеріали для здійснення оперативного, поточного, тематичного контролю у навчанні фізики): Навчально-ме­то­дичний посібник. – Кам’я­нець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 63 с.
 2. Атаманчук П.С. Дидактичні особливості формування освітнього середовища з ТЗН : навчально-методичний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, О. М. Ніколаєв. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2008. — 76 с. (автором розроблені перший і частково другий розділи посібника).
 3. Атаманчук П. С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання) : навчально-методичний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, Т. П. Поведа. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — 384 с. (автором розроблені перший і частково другий розділи посібника).
 4. Атаманчук П. С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання) : Навчально-методичний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Се­мер­ня, Т. П. Поведа. — 2-е вид., випр. і доп. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — 392 с. (автором розроблені перший і частково другий розділи посібника).
 5. Атаманчук П. С. Семінарські заняття з методики навчання фізики (основна школа) : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. — Кам’янець-Подільський : Ка­м’я­нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — 236 с. (автором розроблені перший і частково другий розділи посібника).
 6. Атаманчук П. С. Практичні заняття з МНФ у основній школі : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. − Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. − 236 с. (автором розроблені перший і частково другий розділи посібника).
 7. Атаманчук П. С. Практичні заняття з МНФ у старшій школі : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня . : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. − Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. − 272 с. (автором розроблені перший і частково другий розділи посібника).
 8. Семерня О.М. Формування методичної компетентності вчителя фізики засобами самоосвіти : навчальний посібник / О. М. Семерня – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 43 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Атаманчук П. С. Оцінювання якості знань студентів з фізики в рамках кредитно-модульної системи навчання / О. М. Се­мерня, П. С. Атаманчук, Б. А. Сусь // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007. — Випуск 13: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. — С. 7-11. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: розв’язання поставленої проблеми, висновки, подальший розвиток проблеми).
 2. Атаманчук П. С. Методичні основи забезпечення результативної пізнавальної діяльності в навчанні фізики / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Вісник Чернігівського держав­ного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки : збірник. — Чернігів : ЧДПУ, 2008. — Вип. 57. — С. 7-15. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: розв’язання поставленої проблеми, висновки, подальший розвиток проблеми).
 3. Атаманчук П. С. Особливості формування навчального середовища з фізики в умовах реа­лізації між­дисциплінарних зв’язків / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук // Педагогічні науки : збірник наукових праць. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. — Вип. 50. — Ч. 2. — С. 11-15. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: розв’язання поставленої проблеми, висновки, подальший розвиток проблеми).
 4. Атаманчук П. С. Цілезорієнтована пошуково-креативна діяльність як механізм забезпечення результативності в навчанні фізиці / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Дра­го­ма­нова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць. — К. : Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2008. — Випуск 12. — С. 18-26. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: розв’язання поставленої проблеми, висновки, подальший розвиток проблеми).
 5. Семерня О. М. Методичні особливості організації та проведення пізнавальних ігор у особистісно орієнтованому навчанні фізики / О. М. Семерня // Збірник наукових праць Ка­м’я­нець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Ата­манчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-По­дільський: Кам’янець-Поділь­сь­кий національний університет, редакційно-видав­ничий відділ, 2008. — Вип. 14: Інновації в навчанні фізиці та дисциплін технологічної галузі: міжнародний та вітчизняний досвід. — С. 161-163.
 6. Семерня О. М. Методичний аспект мотивації пізнавальної діяль­ності май­бутнього вчителя фізики / О. М. Семерня // Збірник наукових праць Кам’я­нець-По­діль­ського націо­нального університету іме­ні Івана Огієнка. Серія педагогіч­на / [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. — Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Кам’я­нець-По­діль­­сь­кий націо­нальний університет імені Івана Огі­єнка, 2010. — Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-тех­но­ло­гіч­ного профілю в умовах євро­інтеграції. — С. 226-228.
 7. Атаманчук П. С. Моделювання пізнавальної діяльності студентів через управлінські впливи з методики навчання фізики / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня // Збірник наукових праць Ка­м’я­­нець-По­діль­ського національного університету іме­ні Івана Огієнка. Серія педагогіч­на / [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. — Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2011. — Вип. 17: Інноваційні технології управління компе­тентнісно-світо­глядним становленням учителя фізики, тех­но­логії, астрономії. — 330 с. — С. 10-13. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 8. Семерня О. М. Технологічні аспекти формування учнівських компетенцій у навчанні фізики / О. М. Семерня // Збірник наукових праць. Пе­дагогічні науки. — Херсон : Вид. ХДУ, 2011. — Вип. 57. — 462 с. — С. 138-143.
 9. Атаманчук П. С. Моделювання пізнавальної діяльності студентів через управлінські впливи з методики навчання фізики / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук // Збірник наукових праць Ка­м’я­­нець-По­діль­ського національного університету іме­ні Івана Огієнка. Серія педагогіч­на / [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. — Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2011. — Вип. 17: Інноваційні технології управління компе­тентнісно-світо­глядним становленням учителя фізики, тех­но­логії, астрономії. — 330 с. — С. 10-13. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 10. Атаманчук П. С. Моделювання як засіб компетент­нісного становлення майбутнього фахівця у методиці навчання фізики / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. М. О. Носко. — Чернігів : ЧНПУ, 2011. — Вип. 89. — 500 с. — С. 3-8. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 11. Семерня О. М. Методологічні аспекти ідеалізації навально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики / О. М. Семерня // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. М. О. Носко. — Чернігів : ЧНПУ, 2012. — Вип. 99. –– 392 с. (Серія: Педагогічні науки). — С. 299-303.
 12. Семерня О. М. Основи індукції та дедукції пізнавальної діяльності майбутніх вчителів фізики / О. М. Семерня // Наукові записки. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 108. — Ч. 2. — 288 с. — (Серія: Педагогічні науки). — С. 113-120.
 13. Семерня О.М. Методологічний аспект мотивації пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики / О. М. Семерня // Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. — Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2012. — 172 с. — С. 132-133.
 14. Семерня О.М. Методологічні аспекти менеджменту фізичної освіти у вищих закладах навчання./ О.М. Семерня // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 61. – Херсон: ХДУ, 2012. – 416 с. – С. 325-329.
 15. Семерня О.М. Дієвість як методична компетентність вчителя фізики / О.М. Семерня // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. ‑ 300 с. – С. 199-202.
 16. Семерня О.М. Професійне есе, як засіб підготовки М.Ц.Ф. / О.М. Семерня // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Випуск 109 – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – 324 с. – С. 253 – 256
 17. Семерня О.М. Світоглядно-цінісний образ учителя модератора з фізики / О.М. Семерня // Наукові записки. – Випуск 4. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. ‑ 300 с. – С. 199-202.
 18. Семерня О.М. Формирование методической компетентности будущего учителя физики. / О.М.Семерня.// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 358 с.- С. 321-323.
 19. Semernia Oksana. Virtual Teacher of Physics as a Profession for Future Generation of Students. / Oksana Semernia, Alisa Mykolaychuk, Natalya Sosnytska, Dr. Olga Leticia Fucka Gomes, Dr. Jose Italo Cortez, Dr. Adrian Hernander.// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 358 с. – С. 47-49. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 20. Семерня О. М. Абстрагування в пізнавальній діяльності майбутнього вчителя фізики як одна із компонент методичної компетентності фахівця / О. Семерня, У. Макогонюк // Наукові записки. – Випуск 6.- Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. — 150 с. — С. 104-109. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 21. Semernia O. M. Effectiveness In Preparing Teachers-To-Do Of Physics:
  Life Safety And Methods Of Teaching Physics / O.M. Semernia, Y.M. Chabanyuk, A.L. Mirus / / Herald of the National Pedagogical University of Chernigov. – Chernihiv State Pedagogical University named after Taras Shevchenko. – Issue 110 – Chernigov, 2014 (submitted for publication). (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 22. Semernia O.M. Effectiveness In Preparing Teachers-To-Do Of Physics Life Safety And Methods Of Teaching Physics / O.M. Semernia, Y.M. Chabanyuk, A.L. Mirus / / Herald of the National Pedagogical University of Chernigov. – Chernihiv State Pedagogical University named after Taras Shevchenko. – Issue 110 – Chernigov, 2014. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 23. Semernia O. About the Effectiveness In Preparing Teachers-To-Do Of Physics: Methods Of Teaching Physics / Oksana Semernia, Jose Italo Cortez, G. Trinidad Garcia, P. Garcia Juarez, Cortez Lilian, Natalia Sosnytskaya, M. Hurtado Madrid, M. Aduilar Rodriguez // The management of quality preparation of teachers-to-do for the physical and technological profiles: collection of materials international scientific in the interactive conference / [Editorial Board.: P.S. Atamanchuk (editor-in-chief) etc.]. – Kamianets-Podilsky : Axiom, 2014. – 208 p. – P. 115-120. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 24. Semernia Oksana. The Impact of New Methodical Technologies on The Quality of Teaching Students as Future Teachers Of Physics. / Oksana Semernia, Dr. Olga Leticia Fucka Gomes, Dr. Jose Italo Cortez, Dr. Adrian Hernander.// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип.20: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 318 с., ст.116-121. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 25. Семерня О.М. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в аспекті проведення практичних занять з дисципліни «Методика навчання фізики» / О.М. Семерня // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип.21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – 356 с. – С. 138-141.
 26. Семерня О. М. Методична компетентність вчителя фізики: практичні заняття / О. М. Семерня // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015.
 27. Семерня О. М. Методична компетентність вчителя фізики: самоосвіта / О. М. Семерня // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016.
 28. Семерня О.М. Самоосвіта як елемент формування методичної компетентності вчителя фізики / О. М. Семерня // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип.22: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – 356 с. – С. 138-141.

Закордонні видання:

 1. Атаманчук П. С. Формирование про­фес­сио­наль­ных компетент­нос­тей будущего учителя физики в аспекте согласования категорий количества и качества знаний / О. Н. Семерня, П. С. Атаманчук // Стратегия развития образования: эффектив­ность, инновации, качество : материалы XIV научно-ме­то­ди­чес­кой конференции, посвященной 55-ле­тию МГУТУ : в 3 ч. [Тематическое приложение к журналу «Открытое образование»]. — М. : МГУТУ, 2008. — Ч. I. — С. 379-384. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 2. Атаманчук П. С. Методические особенности обучения физике в системе украинского общего образования / О. Н. Семерня П. С. Атаманчук, О. М. Николаев // Физическое образова­ние: проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов / МПГУ; РГУ им. С. А. Есе­ни­на. — М., Ря­зань, 2010. — Ч. 1. — С. 7-11. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 3. Атаманчук П. С. Управление компетентностно-ми­рово­зрен­ческим становлением будущего учителя / О. Н. Семерня, П. С. Атаманчук, А. О. Губанова // Вестник Калужского университета : научный журнал. — 2010. — № 3. — С.13-16. — Режим доступу: http://elibrary.ru/.(автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 4. Семерня О. Н. Методические особенности формирования профессиональных компетенций студентов высших учебных заведений / О. Н. Семерня // Физическое образование: проб­лемы и перспективы развития : сборник научных трудов / Московский педагогический государственный университет ; журнал «Наука и школа» ; журнал «Школа будущего». — М. : МПГУ ; Издатель Карпов Е. В., 2011. — Ч. 2: Преподавание физики и астрономии в высшей школе. Профессионально-мето­дическая подготовка учителя физики. Естественнонаучная подготовка в школе и в ВУЗе. — 295 с. — С. 105-109.
 5. Семерня О. Н. Формирование профессиональной деятельности студентов с помощью моделирования / О. Н. Семерня // Научный и гуманитарный потенциал обучения и воспитания : сборник научных трудов / под ред. К. Г. Никифорова. — Калуга : Издательство КГУ имени К.Э. Циолковского, 2011. — 227 с. — С. 104-108.
 6. Семерня О. Н. Идеализация познавательной деятельности будущих учителей-предметников / О. Н. Семерня // Учебники естественно научного цикла в системе среднего и высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, 16-17 мая 2012 года, МГУ им. А. А. Кулешова, г. Могилев. — Могилев : УЩ «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — 356 с. — С. 326-329.
 7. Семерня О.М. Дидактические основы формирования индивидуального педагогического кредо учителя физики / О.М. Семерня // «Физическое образование проблемы и перспективы развития», посвящ. 90 – летию со дня рождения С.Е. Каменецкого. Материалы XII Межнародной научно – методической – ч. 2. – М.: МПГУ, 2013. – 294 с. ‑ С. 126 – 133.
 8. Семерня О.М. Методология личного обучения физики / О.М. Семерня // «Физическое образование проблемы и перспективы развития», посвящ. 90 – летию со дня рождения С.Е. Каменецкого. Материалы XII Межнародной научно – методической – ч. 2. – М.: МПГУ, 2013. – 294 с. ‑ С. 126 – 133.
 9. Semernia Oksana. Instrumentation and Automation system defects detection / Oksana Semernia, Jose Italo Cortez, G. Trinidad Garcia, P. Garcia Juarez, Cortez Lilian, , Natalia Sosnytskaya, M. Hurtado Madrid, M. Aduilar Rodriguez // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. ‑ 238 с. – С. 9-13. (автором проведено аналіз проблеми використання автоматичних систем, сформульовано мету та завдання статті, інші розробки належать співавторам).
 10. Semernia О. Future Physics Teacher as Manager and Facilitati on of of the Educational Progress / Oksana Semernia, NataliSosniskaya, JocaItalo // [електронний ресурс]. – www.IJSK. org/ijrss. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 11. Semernia Oksana. Future Physics Teacher as manager and facilitator of the educational process. /Oksana Semernia, Jose Italo Cortez, Natali Sosnitskaya, Liliana Cortez, Manuel Rodriguez// International journal of Research in social sciences (ISSN 2307-227x) – Volume II. – ISSUE II 29th June, 2013. – p. 50-55. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 12. Семерня О. М. Дидактические основы формирования индивидуального педагогического кредо учителя физики / О. М. Семерня // Актуальные проблемы естесственных наук и методики их преподавания : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию МГУ им. А.А. Кулешова. – Могилев, 2013. 520 с. – С. 70-73.
 13. Семерня О.Н. Действенность как категория результативности достижения целей в образовании / О.Н. Семерня // Материалы XIII Межнародной научно–методической конференции «Физическое образование проблемы и перспективы развития» – Ч.2. – М.: МПГУ, 2014. – 332 с. ‑ С. 10-14.
 14. Методическая компетентность будущего учителя физики как показатель действенности дидактической модели обучения: ” Methodical competence of future teachers of physics as an indicator of effectivness of learning didactic model“. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVIІ International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, October 08 October 14, 2015) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: / [P Atamanchyk, V Atamanchyk, R Bilyk, A Nikolaev, M Rozdobudko, O Semernia, T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev]. — London: IASHE, 2015. — 150 p. — Р. 31—34.
 15. Компетентность специалиста-педагога как мера качества его образования: peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CIII International Research and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences [“Functions of upbrinyiny and education in conditions of the occllerated sociolirotion of the persoholity in the modern society”], (London, 18-2015 June,2015), / International Academy of Science and Higher Education / [P Atamanchyk, V Atamanchyk, R Bilyk, A Nikolaev, M Rozdobudko, O Semernia; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev]. — London: IASHE, 2015. — 122 p. — Р. 31—34.
 16. Компетентность как показатель действенности обучения. CXXIV Международная научно-практическая конференция “Влияние знаний и общественной практики на развитие творческого потенциала и жизненный успех личности”. (Лондон, 12-17 мая 2016) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: / [P Atamanchyk, V Atamanchyk, R Bilyk, A Nikolaev, A Kuh]. — London: IASHE, 2016. — 160 p. — Р. 36-38.
 17. Основы управления процессами компетентностного становления будущего педагога / Петр Атаманчук, Кух Аркадий, Атаманчук Виктория, Билык Роман, Николаев Алексей, Семерня Оксана // CXXXI Международная научно-практическая конференция «Проблема гармоничного развития человека в контексте специфики современного образования и процессов социализации» (Лондон, 5-11 октября 2016) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: /— London: IASHE, 2016

Навчальна програма:

 1. Атаманчук П.С. Методика навчання фізики : навчальна програма / уклад.: П. С. Атаманчук, О. М. Ніколаєв, О. М. Семерня. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 16 с. (автором розроблені цільові навчальні програми до розділів фізики, планування семінарських занять, теми індивідуальних творчих напрямків роботи студентів, інші розробки належать співавтору).

Матеріали і тези:

 1. Семерня О. М. Подолання емоційного стресу у навчанні фізики засобами об’єктивного та якісного контролювання рівнів знань учнів / О. М. Семерня // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фізико-технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі” (м. Керч, 13-16 вересня 2007 року). — Керч : РВВ КДМТУ, 2007. — С. 115-121.
 2. Атаманчук П. С. Цільові орієнтації фізичних знань як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник наукових праць. — Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2008. —Випуск VII : в 3-х томах. — Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. — С. 254-261. (автором проведено аналіз проблеми використання задач на уроках фізики, сформульовано мету та завдання статті, інші розробки належать співавторам).
 3. Семерня О. М. Методичний аспект формування професійних компетенцій майбутнього вчителя-пред­метника засобами нових інформаційних технологій / О. М. Семерня // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). — Бердянськ : БДПУ, 2009. — № 3. — С. 126-134.
 4. Семерня О. М. Методологічні аспекти менеджменту фізичної освіти в вищому навчальному закладі / О. М. Семерня // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» / [укладач: В. Д. Шарко]. — Херсон : Грінь Д. С., 2012. — 252 с. — С. 69-71.
 5. Семерня О.М. Особливості дієвого навчання майбутніх учителів фізики: метод аналізування. / О.М. Семерня // Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної освіти. – Вип. 1 – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 228 с. С. 183-190.
 6. Семерня О.М. Особливості організації практичних занять з МНФ як основа ідейності методичної компетентності / О.М. Семерня // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 6. – Кам’янець- Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 127 с. – C. 86-90.
 7. Семерня О.М. Перспективний напрямок розвитку вчителя фізики під час практичних занять /О.М. Семерня // Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / [редкол.: П.С. Атаманчук (голов. Ред..) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 276с. – С. 45-47.
 8. Semernia Oksana. Automation of a mechatronic system / G. Trinidad Garcia, P. Garcia Juarez,Liliana Cortez, Oksana Semernia, Natali Sosnitskaya, M. Hurtado Madrid,M. Aguilar Rodriguez// Reseach work in the training of pedagogical specialists in natural sciences and technological fields: Materials of IV All-Ukrainian scientific- practical conference. – Berdyansk: BDPU, 2013. ‑336p. P.328-325. (автором проведено аналіз проблеми використання задач на уроках фізики, сформульовано мету та завдання статті, інші розробки належать співавторам).
 9. Semernia Oksana. Problem of the forming competent of teacher of Physics / Oksana Semernia // Reseach work in the training of pedagogical specialists in natural sciences and technological fields: Materials of IV All-Ukrainian scientific- practical conference. – Berdyansk: BDPU, 2013. ‑336p. P. 34-36.
 10. Семерня О.М. Дієвість як методична компетентність вчителя фізики / О. Семерня // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі» присвяченої 100-річчю від дня народження І.В. Попова / Укладачі: Садовий М.І., Лазаренко Д.С., Суховірська Л.П., Трифонова О.М., Яковлєва О.М.; Відповідальний редактор: М.І. Садовий – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 112 с. – С. 94-96.
 11. Семерня О.М. Дієвість як складова методичної компетентності майбутнього вчителя фізики / О. Семерня // Управління якістю підготовки майбутнього учителя фізико-технологічного профілю : збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції / [редкол.: П.С. Атаманчук (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 208 с. – С. 45-47.
 12. Семерня О.М. Самоосвіта як елемент формування методичної компетентності вчителя фізики / О. М. Семерня // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2016) : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 1-2 грудня 2016 р., м. Суми; у 2-х частинах. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – Ч. 1. – 154 с. – С. 79.
 13. Семерня О.М. Формування методичної компетентності: ідеалізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики / О. М. Семерня // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 23 листопада 2016 р. / за ред. О. М. Завражної – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 107 с. – С. 88-90.
 14. Семерня О.М. Моделювання як засіб формування методичної компетентності майбутнього фахівця у методиці навчання фізики / О.М. Семерня // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження астрофізика Йосипа Самуїловича Шклового «Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання» 6-8 жовтня 2016 року. – Суми : ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – 128 с. – С. 57.