Home | Пилипюк Тeтяна Миxайлівна

Пилипюк Тeтяна Миxайлівна

Монографії та навчальні посібники:

 1. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних середовищах : монографія / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. – Кам’янець-Подільський: Видавництво Абетка-Світ, 2016. – 244 с.
 2. Прикладна статистика : навчально-методичний посібник / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 170 с.

Математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах:

 1. Hyperbolic boundary value problem for unlimited piecewise-homogeneous hollow cylinder / I.M. Konet, T.M. Pylypiuk // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. – Вип. 14. – C. 91-101.
 2. З історії виникнення і розвитку гібридних інтегральних перетворень / О.М. Ленюк, О.М. Нікітіна // Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 19-20 травня, 2016 р., Київ: Матеріали конф. Т. 3. Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С.280-282.
 3. Гіперболічна крайова задача в неоднорідному циліндрично-круговому просторі / А.П. Громик. І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп.: вип. 14, у 3 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – Т. 2. – С. 32-34.
 4. Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для одного класу еволюційних параболічних рівнянь / Т.М. Пилипюк // Наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження К.М. Фішмана та М.К. Фаге. Тези доповідей. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 96-97.
 5. The integral representation of the solution of some mixed problem for evolutionary equations / I.M. Konet, T.M. Pylypiuk // Miskolc Mathematical Notes, 2014. – Vol. 15, № – P. 125-140.
 6. Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для системи еволюційних рівнянь параболічного типу на кусково-однорідному сегменті з м’якими межами / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Математика. Механіка, 2014. – Вип. 1(31). – С. 14-21.
 7. One problem of torsion of piecewise homogeneous elastic bodies/ T. Pylypiuk // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 10. – C. 160-169.
 8. Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для системи еволюційних рівнянь параболічного типу, змодельованих методом гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера-(Конторовича-Лєбєдєва) на кусково-однорідній полярній осі з м’якими межами / Т.М. Пилипюк // Materialy ІХ Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2013” Dil 25. Matematika. Fyzika.Vystavba a architektura. – Praha: Publishing House “Education and Science”, 2013. – S. 6-16.
 9. The integral representation of the solution of mixed parabolic problem in piece-homogeneous polar axis with soft limits / I.M. Konet, T.M.Pylypiuk // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 9. – C. 29-46.
 10. Одна сім’я гібридних інтегральних перетворень із спектральним параметром в умовах спряження та крайових умовах / Т.М. Пилипюк // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука (19-21 квітня) 2012 р. – Київ: Матеріали конференції. Т.1: Диференц. та інтегр. р-ня, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 347.
 11. Моделювання процесів теплопровідності в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Бесселя-Лежандра-Фур’є на полярній осі / М.П. Ленюк, Т.М. Пилипюк // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2012. – Вып. 2(45). – С.195-199.
 12. Гібридні інтегральні перетворення типу Бесселя-Фур’є-Лежандра на полярній осі із спектральним параметром в умовах спряження / Т.М. Пилипюк // Крайові задачі для диф. р-нь. Ч. І.: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2010. – Вип. 19. – ст. 150-169.
 13. Моделювання нестаціонарних температурних полів в кусково-однорідних середовищах методом чергування диференціальних операторів Бесселя та Лежандра / Т.М. Пилипюк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (13-14 травня 2009 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2009. – С. 304
 14. Про спектр одного гібридного диференціального оператора другого порядку / Т.М. Пилипюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2001. – Вип. 7. – С. 192-200.
 15. Одна задача дифузії неоднорідного середовища / Т.М. Пилипюк // Сучасні проблеми математики: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Частина 2. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1998. – С. 205-207.

Інформаційні технології:

 1. ППЗ з математики: аналіз, застосування, засоби проектування / Т.М. Пилипюк // Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р. / Вінницький держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2017. – С. 143-146.
 2. Педагогічні програмні засоби навчального призначення, їх класифікація / Т.М. Пилипюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп.: вип. 16, у 3 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. – Т. 2. – С. 61-65.
 3. Використання тригерів в інтерактивних презентаціях для створення наочності // Т.М. Пилипюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп.: вип. 15, у 3 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. – Т. 2. – С. 61-62.
 4. Автоматизація створення тестових завдань / Т.М. Пилипюк // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 209-211.