Home | Відомі постаті України | АТАМАНЧУК ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ

АТАМАНЧУК ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики  та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Академік Академії наук вищої освіти України

 Почесні звання:
Заслужений працівник освіти України;
Віце-президент Академічного Товариства Міхала Балудянського (Словаччина)

Народився 26 червня 1939 року у селі Каскада, 4-та сотня, Новоушицького району Кам’янець-Подільської (нині – Хмельницької) області (можливо, ознака поділу села на сотні, – було їх п’ять, – збереглася від козацьких часів).

Середню освіту здобував, навчаючись спершу у Каскадській семирічній школі (1946-1953 роки), а згодом у Новоушицькій середній школі (1953-1956 роки).

У 1956 р. став студентом, а в 1961 р. завершив навчання у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті, здобувши спеціальність учителя фізики та основ виробництва.

У 1961 р., як дипломований фахівець, розпочав працювати учителем фізики у Калюсецькій середній школі Новоушицького району. На цій посаді – до 20.09.62 р. З 20.09.62 р. – викладач математики  і фізики Новоушицького технікуму механізації сільського господарства.

У цей же період, за погодженням з учбово-методичним кабінетом МСГ та  республіканським науково-методичним кабінетом з ССО УРСР, під керівництвом П.С. Атаманчука проводився педагогічний експеримент більш як у 20-ти технікумах (щодо впровадження програмованого навчання і контролю), результати якого разом з осмисленням власного педагогічного досвіду спричинили до зародження ідеї впровадження у навчанні фізики об’єктивного контролю (на основі еталонних вимірників якості знань). Ця ідея знайшла свій розвиток у серії його публікацій та методичних посібників, а згодом у кандидатській дисертації «Дидактичні основи  розробки і використання еталонів контролю навчальної діяльності учнів», яка була написана у рамках трьохмісячної творчої відпустки і захищена у 1982 р. під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Алексюка Анатолія Миколайовича в Київському університеті імені Т.Г. Шевченка.

Навесні 1982 р. П.С. Атаманчук отримав від тодішнього ректора Копилова А.О. запрошення на роботу у рідному ВНЗ і з 10.09.1982 р. – розпочав науково-педагогічну діяльність у Кам’янець-Подільському державному університеті, а 26.05.1983 р. він очолив кафедру методики викладання фізики і ТЗН, керівництво якою здійснює по даний час. Викладацьку діяльність будував на засадах співпраці і співтворчості зі студентською молоддю під девізом забезпечення готовності майбутніх вчителів фізики до науково-методичних перебудов, впровадження сучасних технологій та методик у навчання фізиці.  У 1984 році започаткував за підтримки ректорату написання дипломних робіт випускниками. На сьогодні здійснив наукове керівництво біля 130 дипломних та 35 магістерських робіт. Понад 300 студентів на засадах отримання творчих науково-методичних завдань були залучені до створення серії навчально-методичних посібників, виданих з грифом Міністерства освіти і науки України. Щорічно біля 50 студентів (по лінії роботи наукових гуртків та проблемних груп кафедри) беруть участь в діяльності по розробці й модернізації фізичного устаткування, обладнання робочих місць для лабораторних практикумів, розширенні матеріально-технічної бази, комп’ютеризації навчального процесу, створенні програмних продуктів, використання мережі ІNTERNET тощо. З 1983 року кафедра виконує колективне комплексне дослідження «Об’єктивізація контролю навчально-пізнавальної діяльності», до якого постійно залучається творча студентська молодь. Традиційними стали щорічні студентські публікації (4-7) у фахових науково-методичних виданнях, їх участь у різних конкурсах, наукових конференціях тощо.

У 1997 р. опубліковано першу монографію «Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності», у якій обґрунтовано власний концептуальний підхід до розв’язання цієї проблеми. У 1999 р., взявши піврічну творчу відпустку, Петро Сергійович опублікував другу монографію «Інноваційні технології управління навчанням фізики» і завершив написання докторської дисертації «Теорія і методика управління пізнавальною діяльністю старшокласників у навчанні фізики», яку у цьому ж році подав на розгляд спеціалізованої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова і у 2000 р. її захистив.

За роки науково-педагогічної діяльності опублікував понад 700 наукових праць, серед яких 11 монографій, 2 підручники для ВНЗ та біля 100 навчальних і навчально-методичних посібників, виданих з грифами різних Міністерств.  Здійснив наукове редагування 22-х випусків Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету (серія педагогічна), внесеного до переліку фахових видань України; з 2012 року набув статусу міжнародного  видання, внаслідок включення його до наукометричних баз: Google Scholar, Index Copernicus та Cejsh.  

З 1997 р. здійснює на громадських засадах наукове керівництво науково-дослідною лабораторією «Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності» та науковою школою; член спеціалізованої ради Д.26.053.06 по захисту докторських та кандидатських дисертацій в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова;

член експертної ради (департамент науково-технологічного розвитку МОН України) з експертизи проектів наукових досліджень.

Під моїм науковим керівництвом на кафедрі функціонує аспірантура (1992 р.) та докторантура (2015 р.) з теорії та методики навчання фізики; захищено 11 кандидатських та 1 докторська дисертації; підготовлено до захисту 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій.

Є членом редколегій наукових журналів та Збірників:

Ученые записки Забайкальского государственного университета (Чита);

Фізика та астрономія в рідній школі: науково-методичний журнал (Україна);

Фахові наукові збірники різних навчальних закладів України (більше 10).

Нагороди, звання:

Занесення до республіканської Книги пошани (1969 р.); Медаль «За доблестный труд в ознаменование  столетия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 р.); Грамота МО УРСР (1987 р.); занесення на міську (м. Кам’янець-Подільський) Дошку пошани (1988 р.); Грамота МО УРСР (1991 р.); знак «Відмінник освіти України» (1997 р.); диплом МО України та АПН України за участь у Другій міжнародній виставці престижних навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» (1999 р.); Почесна грамота Хмельницької державної адміністрації (1999 р.); грамота Хмельницької обласної ради (2000 р.); грамота МОН України (2001 р.); занесення на обласну Дошку пошани (2003 р.); звання «Заслужений працівник освіти України» (2003 р.); знак АПН України «Ушинський К.Д.» (2006 р.); Почесна грамота міської держадміністрації (2007 р.); звання академіка Академії наук вищої освіти України (2007 р.); знак «Петро Могила» (2009 р.); диплом переможця 6-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» (2010 р.); Почесні дипломи 1-ї та 2-ї Міжнародних виставок «Інноватика в освіті України» (2010 р.); диплом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За визначні наукові досягнення в 2010 році» (2011 р.); диплом та 3-тя премія переможця VIІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні дослідження» (2011 р.); диплом та 2-га премія переможця VIІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» (2011 р.);  диплом та 1-ша премія переможця VIІІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» (2012 р.); диплом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За визначні наукові досягнення в 2011 році» (2012 р.); дипломом 14-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку психології та педагогіки» (Лондон – Київ) за кращу наукову доповідь у рамках секції «Теорія навчання і виховання» (2012 р.);  золота медаль та диплом «За високі творчі досягнення в удосконалення змісту навчально-виховного процесу» в ході XVI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013» в номінації «Впровадження творчих педагогічних розробок та надбань в освітній процес» (2013 р); диплом та 1-ша і 3-тя премії переможця ІХ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінаціях «Підручники і монографії» і «Фундаментальні дослідження»  (2013 р.); золота  та срібна медалі за участь в І  турі Європейсько-азіатської першості з наукової аналітики в галузі педагогічних наук  (2013 р); золота та бронзова медалі за участь в ІІ турі Європейсько-азіатської першості з наукової аналітики в галузі педагогічних наук  (2013); золота та срібна медалі за участь в ІІІ турі Європейсько-азіатської першості з наукової аналітики в галузі педагогічних наук  (2013); Диплом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За визначні наукові досягнення в 2013 році» (2014 р.); 3 срібних медалі за участь у І турі Європейсько-азіатської першості з наукової аналітики в галузі педагогічних наук  (2014); 2 срібних та 1 бронзова медалі за участь у ІІ турі Європейсько-азіатської першості з наукової аналітики в галузі педагогічних наук  (2014); Диплом та 1-ша обласна премія імені Миколи Дарманського у номінації «Кращий науковець» (2014 р.); Диплом та 1-ша і 3-тя премії переможця Х-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінаціях «Фундаментальні дослідження» і «Підручники і монографії» (2014 р.); Медаль «Іван Полюй» АНВО України; Золота медаль «К. Д. Ушинський» НАПН України; Диплом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За визначні наукові досягнення в 2014 році» (2015 р.); Диплом з відзнакою третього ступеня Всесвітнього науково-аналітичного проекту Міжнародної Академії Наук і Вищої Освіти (2015 р.); 1 золота, 2 срібних та 1 бронзова медалі за участь у І турі Європейсько-азіатської першості з наукової аналітики в галузі педагогічних наук  (2015); Диплом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За визначні наукові досягнення у 2015 році» (2016 р.);